Monday, 29 May 2023

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สำคัญ ดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่

-ที่ตั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา          วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี  แห่งที่   2

ที่ตั้ง                         เลขที่ 49 หมู่ 1 ตำบลโพประจักษ์  อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี

หมายเลขโทรศัพท์      036510857

Website                 www.singtc2.ac.th

E-mail                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

สังกัด                      คณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

                    วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ ๒  ตั้งอยู่บนพื้นที่ 99 ไร่ 1 งาน เลขที่ 49 หมู่ 1 ตำบลโพประจักษ์  อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรีติดทางหลวงหมายเลข 3454 (ชัยนาท - สิงห์บุรี) บนเนื้อที่ 147 ไร่  2 งาน 40 ตารางวา ซึ่งอยู่ห่างจากวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ประมาณ 14 กิโลเมตร

         

                   ทิศเหนือ         ติดต่อเขตพื้น หมู่ที่ ๑  ตำบลโพประจักษ์  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

                   ทิศใต้            ติดโรงพยาบาลท่าช้าง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

                   ทิศตะวันออก   จรดแม่น้ำน้อย

                   ทิศตะวันตก     ติดทางหลวงหมายเลข 3454  สิงห์บุรี-ชัยนาท

ต้นไม้ประจำสถานศึกษา    ต้นราชพฤกษ์

สีประจำสถานศึกษา สีม่วง – ขาว

สัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

 

คำขวัญประจำจังหวัดสิงห์บุรี

         ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี”

จุดแข็ง – จุดอ่อน ของจังหวัดสิงห์บุรี

         จุดแข็ง    1. เป็นแหล่งการศึกษาของภูมิภาค

                     2. มีพื้นที่ทำการเกษตรมาก

                     3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม

                     4. มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน

          จุดอ่อน   1. รายได้ประชากรต่ำและยากจน

                     2. ขาดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

                     3. แรงงานไม่มีประสิทธิภาพ/ขาดทักษะ

                     4. ขาดระบบชลประทาน

                     5. สินค้าเกษตรไม่เพียงพอต่อการบริโภค/ผลผลิตต่ำ

ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป

          ประวัติวิทยาลัย  กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา ได้จัดทำโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2   ขึ้นเนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการบริการทางการศึกษา  ซึ่งไม่สามารถขยายการก่อสร้างอาคารที่จำเป็นได้ เพราะมีพื้นที่จำกัด ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียง กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษาจึงทำโครงการจัดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี  แห่งที่ 2 ขึ้น  โดยติดต่อขอเช่าที่ดินศาสนาสมบัติ กรมศาสนาซึ่งเป็นวัดร้าง ชื่อวัดมะปรางค์หวาน ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ติดทางหลวงหมายเลข 3454 (ชัยนาท - สิงห์บุรี) บนเนื้อที่ 147 ไร่  2 งาน 40 ตารางวา ซึ่งอยู่ห่างจากวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ประมาณ 14 กิโลเมตร โดยได้รับการสนับสนุนจากพระครูนาคดิตถ์ตคณาภิรักษ์  เจ้าคณะอำเภอท่าช้าง  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2540 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง 1. นายสนั่น  เขียวระยับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 เมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2540 – 1 กุมภาพันธ์ 2545 2. นายอภิสทธิ์   เลี้ยงตระกูลงาม  2 กุมภาพันธ์ 2545 – 28  มกราคม 2546 3. นายฉ่ำ   หอมจันทร์  29 พฤษภาคม 2546 – 25 เมษายน 2547  4. นายวิสุทธิ์   สิงห์สูง  25 พฤศจิกายน 2547 – 10 กรกฏาคม 2554  5. นางสาวดรุณี   ญาณวัฒนา  11  กรกฎาคม  2554 – 16  เมษายน 2559 6.นายชวลิต   พึ่งโภคา 7  ธันวาคม  2559 – 4  ธันวาคม  2560 7. นายอำนาจ   ปานหิรัญ  5  ธันวาคม  2560 – 3 กันยายน 2564 8.นางสาวสิริลักษณ์ ศรีธิธง 27 ก.ค 2565 - ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร